Alt Text
Strokovna sekcija že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršni odbor sekcije – oblikovanje novih enotnih programov kontinuiranega izobraževanja; spremljanje dosežkov znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči; oblikovanje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti v Sloveniji; dokumentiranje opravljenega dela po enotni metodologiji in znanstvenoraziskovalno delo ter publiciranje strokovnih gradiv na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejavnosti.
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

 

 

 

 

 

Članstvo Sekcije reševalcev v zdravstvu pri Zbornici-Zvezi


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje preko 16.000 članic in članov - medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujemo se v organizaciji, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno delujemo v 32 strokovnih sekcijah. Z združevanjem v skupno organizacijo Zbornico - Zvezo, ki predstavlja enotivno strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, si prizadevamo zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščitii strokovne interese članic in članov (vir: spletna stran Zbornice  - Zveze)

27. novembra 1927 je bila v Ljubljani ustanovljena prva stanovska organizacija medicinskih sester, ki se je imenovala "organizacija absolventk šole za sestre". V letu 1951 se je stanovsko združenje medicinskih sester preimenovalo v Društvo medicinskih sester, ki je v letu 1963 dobilo naziv Zveza društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. Člani in članice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije so se na podlagi 87. člena Zakoa o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92) odločili in 15. 12. 1992 ustanovili Zbornico zdravstvene nege Slovenije. Nalogam, ki so do takrat že bile zapisane v statutu Zbornice Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je z ustanovitvijo Zbornice zdravstvene nege Slovenije bilo dodano še nekaj nalog, ki so značilne za zbornično organiziranost določene poklicne skupine (ibid).

Strokovne sekcije proučujejo strokovna vprašanja s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, organizirajo strokovna izpopolnjevanja posameznega ožjega strokovnega področa zdravstvene in babiške nege, oblikujejo strokovna priporočila in strokovne smernice s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter obravnavajo strokovna in družbena vprašanja, ki so pomemba za razvoj stroke (vir: spletna stran Zbornice - Zveze). Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednik/ca strokovne sekcije, člani izvolijo izvršilni odbor, v katerem članice in člani izvajajo program sekcije (ibid).

Sekcija reševalcev v zdravstvu je ena izmed bolj aktivnih strokovnih sekcij znotraj Zbornice - Zveze. Že trideset let sledi ciljem in nalogam, ki jih je zapisal prvi izvršilni odbor sekcije. Oblikuje  nove enotne programe kontinuiranega izobraževanja, spremlja dosežke znanosti in tehnike na področju nujne medicinske pomoči, dokumentira opravljanje dela po enotni metodologiji, izvaja znanstneno - raziskovalno delo, publicira strokovna gradiva ter oblikuje enotne doktrine na področju nujne medicinske pomoči in reševalne dejanosti v Sloveniji.

Postani član Zbornice-Zveze